|
|
|
|
|
|
|
E - dnevnik

Korisničko ime:
Lozinka:
 
Računovodstvo 1.godina
Poalji stranicuVerzija za tampu  

 

 

 

 

 

RAČUNOVODSTVO

  

1.    GODINA

 

 Profesor: Aleksandar Petković

 

 

 

 

 

1.        RAČUNOVODSTVO

 

 

Računovodstvo predstavlja naučni metod kojim se obuhvataju i kvalitativno izražavaju sve poslovne promene u preduzeću.

 

Knjigovodstvo je deo računovodstva, čiji je cilj da sakupi, klasifikuje, registruje i izveštava o nastalim poslovnim promenama u imovini preduzeća.

 

Postoje dva metoda vođenja knjigovodstva: prosto i dvojno knjigovodstvo. Prosto knjigovodstvo je system u kome se vode evidencije o pojedinim delovima imovine, kao što su: gotovina, roba, potraživanja itd. Dvojno knjigovodstvo je system evidencije u koji su uključeni svi delovi imovine, obaveze i capital, kao i promene na njima.

 

 

 

2.        SREDSTVA I IZVORI SREDSTAVA

 

 

Imovina preduzeća, s jedne strane, jeste skup različitih sredstava koja se koriste i koja su u funkciji obavljanja poslovnih zadataka preduzeća, a s druge strane, to je imovina prema svom poreklu.

 

Poslovna sredstva se dele na stalna i obrtna sredstva. Stalna sredstva čine sredstva koja se pri korišćenju postepeno troše ne menjajući nsvoje konkretne oblike. Obrtna sredstva u toku poslovanja preduzeća menjaju svoje konkretne oblike i u celini prenose svoju vrednost na sledeći oblik sredstava.

 

 

 

 

3.        INVENTARISANJE

 

 

 

Cilj inventarisanja je da se utvrdi stvarno stanje sredstava i njihovih izvora u određenom trenutku id a se tako utvrđeno stvarno stanje uporedi sa knjigovodstvenim stanjem, da bi se proverila tačnost knjigovodstvene evidencije. Razlike između stvarnog i knjigovodstvenog stanja mogu nastati iz više razloga: zbog grešaka u knjigovodstvu ili npri manipulaciji materijalnim sredstvima, zbog postepenog gubljenja u težini ili u kvalitetu, zbog nastalih materijalnih šteta usled više sile itd.

Prema vremenu kada se obavlja inventarisanje može biti redovno i vanredno, dok prema obimu koji obuhvata deli se na potpuno i nepotpuno.

 

 

 

 

 

 

 

4.        POČETNI BILANS STANJA

 

 

Bilans je pregled stanja vrednosti aktive i pasive preduzeća u određenom trenutku. Bilans se sastavlja na osnovu stvarnog stanja utvrđenog inventarom.

 

Vrste bilansa

 

 1. Prema vremenu sastavljanja:

-         Početni bilans (sastavlja se na početku poslovne godine)

-         Krajnji bilans (sastavlja se na kraju poslovne godine)

 1. Prema nameni:

-         Redovni bilans (sastavlja se u tačno određenim vremenskim periodima)

-         Bilans fuzije (sastavlja se prilikom spajanja dva preduzeća u jedno)

-         Sanacioni bilans (sastavlja se u kada preduzeće upadne u poslovne teškoće)

-         Likvidacioni bilans (sastavlja se prilikom prestanka rada preduzeća)

-         Deobni bilans (sastavlja se prilikom podele jednog preduzeća u dva)

 

 

 

 

5.        POSLOVNE PROMENE (DOGAĐAJI) I KNJIGOVODSTVENA DOKUMENTA

 

 

 

Poslovne (ekonomske) promene su promene u veličini i sastavu imovine pruzeća. Svaka poslovna promena mora biti dokumentovana i knjigovodstveno evidentirana.

 

Knjigovodstveni document je pismeni dokaz da je nastala neka poslovna promena.

 

Vrste knjigovodstvenih dokumenata:

 

 1. Prema mestu nastanka:

-         strana (primaju se od drugih preduzeća)

-         sopstvena (sastavljaju se u samom preduzeću)

2.    Prema sadržaju:

-         izvorna (kojima se dokazuje izvršenje neke poslovne promene)

-         zbirna (sadrže spisak više izvornih dokumenata)

 1. Prema nameni:

-         preavdajuća (kojima se dokazuje nastanak neke promene)

-         nalogodavna (kojima se olakšava ili ubrzava tehnika rada u knjigovodstvu)

 

 

   Kontrola knjigovodstvenih dokumenata

 

 1. Formalna kontrola, kojom se proverava da li document sadrži sve potrebne podatke i da li je uredan.
 2. Računska kontrola, sastoji nse u tome što se kontrolišu računske radnje in a taj način proverava tačnost svih brojeva.
 3. Suštinska kontrola, ima zadatak da proveri potpunu tačnost i istinitost svih podataka unetih u dokumenat.

 

 

 

6.        KNJIGOVODSTVENI RAČUNI KONTA

 

 

 

 

Reč konto je italijanskog porekla i znači račun. Konta su tabele na kojima se beleže stanja i promene stanja sredstava i izvora sredstava. Zato se za svaki oblik sredstava i njihovih izvora otvara poseban konto račun.

 

Oblici konta

 

 1. U zavisnosti od broja i rasporeda kolona u praksi se razlikuju:

-         stepenasti oblik konta

-         konto po foliju

-         konto po pagini

 1. U zavisnosti od toga da li se na kontima vodi pojedinačna ili zbirna evidencija:

-         analitička konta

-         sintetička konta

 

 

ZADATAK

 

 

Zadatak br. 1

Preduzeće Mladost Užice ima na dan 1.1.200.. godine sledeće stanje sredstava i izvora:

 

Dobavljači   20.000.-

Roba  30.000.-

Mašine   100.000.-

Kredit za obrtna sredstva   30.000.-

Blagajna   30.000.-

Zgrade   200.000.-

Tekući račun   80.000.-

Sopstveni kapital   390.000.-

 

0)      Sastaviti početni bilans i otvoriti konta stanja, a zatim proknjižiti sledeće poslovne promene.

1)      Iz  odobrenog kredita za osnovna sredstva doznačeno je dobavljačima 15.000.-

2)      U gotovu je kupljen material za 2.000.-

3)      Kupljen je material i faktura dobavljača glasi na 8.000.-

4)      Sa tekućeg računa doznačeno je dobavljačima 3.000.-

5)      Kupljena je roba i faktura dobavljača glasi na 3.000.-

6)      Prodato je robe kupcima u vrednosti od 20.000.-

7)      Banka izveštava da je kupac doznačio na tekući račun 7.000.-

8)      Od drugog preduzeća dobijen je poslovni inventar na poklon u vrednosti 60.000.

9)      Drugom preduzeću ustupljena je bez naknade mašina u vrednosti 10.000.-

 

 

                                         

Aktiva      Početni bilans preduzeća Mladost , Užice na dan 01.01.200.. godine         Pasiva                                                 

Redni broj

 

Sredstva po nameni

 

iznos

Redni broj

 

Sredstva po poreklu

 

iznos

1.

2.

3.

4.

5.

Zgrade

Mašine

Roba

Tekući račun

Blagajna

Ukupno

       200.000.-

       100.000.-

         30.000.-

         80.000.-

         30.000.-

       440.000.-

1.

2.

3.

Sopstveni capital

Kredit za obrtna sred.

Dobavljači

 

 

Ukupno

       390.000.-

         30.000.-

         20.000.-

 

 

       440.000.-

 

                    1. Zgrade                                                                  6. Sopstveni kapital

0)    200.000.-

 

 

 

9)         10.000.-

0)         390.000.-

8)           60.000.-

 

 

 

 

                                                       

 

                 2. Mašine                                                                    7. Kredit za obrtna sredstva

0)             100.000.-

 

 

9)               10.000.-

 

0)               30.000.-

 

 

 

 

                                                       

 

               3. Roba                                                                          8. Dobavljači

0)               30.000.-

5)                 3.000.-

 

6)               20.000.-

1)               15.000.-

4)                 3.000.-

0)               20.000.-

3)                 8.000.-

5)                 3.000.-

 

 

 

 

                                                       

 

         4. Tekući račun                                                                    9. Kredit za osnovna sredstva

0)               80.000.-

7)                 7.000.-

 

4)                 3.000.-

 

1)               15.000.-

 

 

 

 

                                                       

 

        5. Blagajna                                                                          10. Materijal

0)               30.000.-

 

 

2)                 2.000.-

2)                 2.000.-

3)                 8.000.-

 

 

 

 

 

                                                   

 

      11. Kupci                                                                          12 Poslovni inventar

6)               20.000.-

 

 

7)                 7.000.-

8)              60.000.-

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

7.        EVIDENCIJA NOVČANIH SREDSTAVA

 

 

 

Novčana sredstva predstavljaju neophodan oblik sredstava za svako preduzeće.

 

BLAGAJNA

 

Blagajna je posebno odeljenje preko kojeg se obavlja blagajničko poslovanje, odnosno uplaćuje i isplaćuje gotov novac.

Blagajnik je lice u preduzeću koje rukovodi gotovinom i obavlja blagajničke poslove.

U većim preduzećima postoje glavne i pomoćne blagajne. Glavna blagajna obuhvata celokupan promet gotovine, dok pomoćna blagajna dobija nova cod glavne blagajne pomoću kojeg vrši manje isplate.

 

Blagajničko poslovanje obuhvata čuvanje i izdavanje gotovog novca. Da bi se sprečilo nagomilavanje novca u blagajni utvrđuje se blagajnički maksimum, koji predstavlja najveći iznos gotovine koji se sme držati u blagajni.

 

Likvidator jeste lice koje vrši kontrolu blagajničkih dokumenata.

 

TEKUĆI RAČUN

 

Sva novčana sredstva preko iznosa blagajničkog maksimuma preduzeća su dužna da drže kod banke. Evidencija ovih novčanih sredstava obavlja se preko tekućeg računa.

 

INSTRUMENTI PLATNOG PROMETA:

 

 1. Instrumenti platnog prometa za gotovinska plaćanja:

-         nalog za uplatu

-         nalog za isplatu

 1. Instrumenti platnog prometa za bezgotovinska plaćanja:

-         nalog za prenos

-         nalog za naplatu

 

 

 

 

8.        EVIDENCIJA MATERIJALA

 

 

Materijal je predmet rada potreban za obavljanje procesa proiyvodnje. Osnovna karakteristika materijala je da se utroši u jednokratnoj upotrebi id a time prenosi celu svoju vrednost u vrednost novog proizvoda.

 

Podela materijala:

 

Prema ulozi koju ima u procesu poslovanja preduzeća, material se može podeliti na:

 

 1. Osnovni material (čini glavnu supstancu gotovog proizvoda koji se izrađuje u proizvodnim preduzećima.
 2. Pomoćni material (takođe može ulaziti u sastav gotovog proizvoda, ali ne kao njegova osnovna supstanca, već kao pomoćni proizvodni material, npr kvasac i so u hlebu)

 

Cena materijala:

 

Pri svakoj nabavci materijala preduzeće formira cenu i vrednost materijala.

Nabavna cena materijala je fakturna cena uvećana za troškove nabavke materijala (troškovi transporta).

 

Dokumenta vezana za nabavku itrošenje materijala:

 

Pri nabavci materijala uptrebljavaju se sledeća dokumenta:

-         otpremnica dobavljača,

-         faktura dobavljača,

-         računi za zavisne troškove,

-         carinska deklaracija,

-         prijemnica o prijemu materijala u magacin i

-         komisijski zapisnik.

 

Pri izdavanju materijala iz magacina koriste se sledeća dokumenta:

-         trebovanje i

-         povratnica

 

 

 

 

 

9.        EVIDENCIJA DOBAVLJAČA

 

 

 

Kada se kupi material od dobavljača, taj material se mora i platiti. Plaćanje se može izvršiti pre preuzimanja materijala, prilikom preuzimanja, kao i posle preuzimanja materijala. U poslednjem slučaju dobavljač daje material na poverenje, zato se on i naziva poverilac.

Da bi se znalo kolika je obaveza prema dobavljaču, za svakog dobavljača otvara se poseban konto ili račun. Kada dobavljač isporuči material dolazi do povećanja obaveze prema njemu i zato se to knjiži na stranu potražuje. Kada se dobavljaču plati, dolazi do smanjenja obaveza prema dobavljaču i zato se odgovarajući iznos knjiži na stranu duguje.

 

Dokumenta vezana za evidenciju obaveza prema dobavljačima

 

Prilikom evidencije poslovnih promena na kontima dobavljača koriste se sledeća dokumenta:

-         račun ili faktura (dobavljač šalje fakturu zajedno sa robom),

-         izvod banke (služi kao dokaz da je banka izvršila prenos novčanih sredstava sa tekućeg računa kupca na tekući račun dobavljača),

-         pismo o bonifikaciji (dobavljač šalje bonifikaciju kupcu kada kupac reklamira oštećenje prispele robe ili materijala. Bonifikacija koju je odobrio dobavljač smanjuje obavezu prema dobavljaču.)

 

Poslovni odnosi sa dobavljačima prate se knjigovodstvenom evidencijom, i to analitički i sintetički.

 

 

 

 

 

10.  EVIDENCIJA GOTOVIH PROIZVODA

 

 

 

Gotovi proizvodi predstavljaju učinke sopstvenog procesa proizvodnje koji su namenjeni prodaji.

Novcem je nabavljen material za proizvodnju, kao i sredstva za rad, koja se troše ulaganjem u proizvodnju. Takođe se ulaže u rad da bi se dobio gotov proizvod. Da bi se kretanje nastavilo, potrebno je gotove proizvode dalje realizovati, tj prodati.

Pre prodaje proizvoda neophodno je izračunati cenu koštanja gotovih proizvoda. Za tu svrhu koristi se kalkulacija cene koštanja, kao metod izračunavanja cene. Gotovi proizvodi se zatim prodaju kupcima po prodajnoj ceni.

 

Dokumenta u vezi sa evidencijom gotovih proizvoda:

 

-         Interna dostavnica (koristi se prilikom predaje gotovih proizvoda iz proizvodnog pogona u magacin),

-         Otpremnica (sastavlja se prilikom prodaje, odnosno izdavanja gotovog proizvoda iz magacina)

-         Račun ili faktura (šalje se kupcu odvojeno od gotovih proizvoda)

 

Evidencija gotovih proizvoda vodi vodi se u knjigovodstvu analitički i sintetički.

 

 

 

 

 

11.  EVIDENCIJA POTRAŽIVANJA OD KUPACA

 

 

 

Preduzeća kojima se prodaju gotovi proizvodi, roba ili usluge su kupci koji su dužnici dok ne isplate vrednost kupljenih proizvoda. Iznos koji duguje dužnik naziva se potraživanje.

Da bi se znalo koliko dužnik duguje, za svakog kupca otvara se poseban konto ili račun. Kada kupac primi robu dolazi do povećanja potraživanja i zato se to knjiži na stranu duguje. Kada kupac plati određenu sumu novca, smanjuje se potraživanje i to se knjiži na stranu potražuje. Na taj način može se na kontu kupca videti koliko je kupac dugovao, koliko je platio i koliko iznosi ostatak duga.

 

Dokumenta u vezi sa evidencijom kupaca

 

-         Račun ili faktura,

-         Izvod banke (služi kao dokument na osnovu kojeg se knjiži smanjenje potraživanja od kupaca),

-         Pismo o bonifikaciji (piše prodavac kupcu kada daje svoju saglasnost u vezi sa zahtevom kupca. Bonifikacija se obično daje kada je roba oštećena pri transportu, kada ne odgovara kvalitetu idr.) i

-         Komisijski zapisnik o višku ili manjku (javlja se kada kupac reklamira prijem robe zbog viška ili manjka).

 

Evidencija odnosa sa kupcima vodi se analitički i sintetički.

 

 

 

 

 

12.  EVIDENCIJA ROBE

 

 

 

 

Svi proizvodi ljudskog rada koji su namenjeni prodaji nazivaju se roba. Roba se prodaje i kupuje na tržištu posredstvom novca. Proces te razmene vrši se prema formuli  R-N-R. Roba se pretvara u novac, što predstavlja, a novac u robu, što predstavlja kupovinu.

 

Preduzeća koja se bave kupovinom robe radi dalje prodaje nazivaju se trgovinska preduzeća.

 

Da bi knjigovodstveno mogao da se obuhvati process nabavke, kao i process njene prodaje, potrebno je znati koje cene robe se javljaju u robnom prometu. To su:

-         Fakturna ili kupovna cena (predstavlja cenu koja je naznačena u fakturi dobavljača od  kojeg je kupljena roba),

-         Nabavna cena (predstavlja fakturnu cenu koja je uvećana za zavisne troškove nabavke robe),

-         Prodajna cena (cena po kojoj se roba prodaje).

 

Dokumenta u vezi sa evidencijom robe

 

 1. Prilikom nabavke robe javljaju se sledeća dokumenta:

-         Zaključnica (document kojim se dokazuje da je posao kupoprodaje zaključen),

-         Otpremnica (document koji se dobija zajedno sa robom),

-         Račun ili faktura (document koji prodavac šalje kupcu zajedno sa robom).

 

 1. Dokumenta koja se javljaju pri prodaji robe na veliko:

-         Ugovor ili zaključnica sa kupcem,

-         Nalog za isporuku ili izdavanje robe,

-         Otpremnica itd.

 

 1.    Dokumenta koja se javljaju pri prodaji robe na malo:

-         Trebovanje robe,

-         Interna dostavnica,

-         Potvrda robe,

-         Priznanica o uplati dnevnog pazara itd.

 

Evidencija robe vodi se u knigovodstvu analitički i sintetički.

 

 

 

 

 

13.  PROSTO KNJIGOVODSTVO

 

 

 

Prosto knjigovodstvo prati stanje i kretanje samo određenih delova sredstava i izvora sredstava.

Prosto knjigovodstvo vode samostalne radnje koje obavljaju manji obim posla (zanatske i radnje za obavljanje ličnih i drugih poslovnih usluga).

 

U prostom knjigovodstvu najčešće se javljaju sledeće knjigovodstvene evidencije: evidencija blagajne u vidu knjige blagajne; knjiga tekućeg računa; evidencija dužnika ili potraživanja; evidencija poverilaca ili obaveza; evidencija robe; evidencija osnovnih sredstava.

 

 

 

 

 

 

Vesti
14.11.2013 -

U sredu, 13.novembra, gospodin Predrag Savić odrzao je predavanje ucenicima3. i 4.razreda na temu " Upotreba zvaničnih registara; Agencija za privredne registre; Narodna banka Srbije" .

07.11.2013 -

Gosti predavači, David Grinvild i Bruno Đuran, vlasnik preduzeća BMD soks, održali su predavanje na temu "Proizvodna dokumentacija" za učenike 1, 2, i 3.razreda

05.11.2013 -
Gost predavač Gojko Vučinić, manging partner u kompaniji " Glenefield Training & Consulting " ( jedan od predavačaUniverziteta u Frankfurtu). Držao je predavanje učenicima 3. i 4.razreda na temu "Bankarski poslovi"
29.10.2013 -
Na III Kongresu psihoterapeuta Srbije, srednja ekonomska škola Kosta Cukić imala je svog predstavnika. Antonio Aras, veroučitelj u našoj školi, imao je izlaganje na temu OK pozicije i hrišćanskopoimanje gordosti. U svom radu...
28.10.2013 -

Obuka profesora za projekte organizacije - Junior Achievement Young Enterprise - "Dostignuca mladih". Obuku su pohađale prof. Danka Ivković i prof. Nela Aleksić. Prof. Danka Ivković pobedila je sa svojim timom na takmičenju profesora u Kragujevcu u periodu od 25.- 27. 10 2013.

 

 

21.10.2013 -

Poseta Sajmu knjiga

14.10.2013 -

Italija - studijsko putovanje u periodu od 15.10.2013. - 19.10.2013.

Više slika možete pogledati u našoj Galeriji


Početna  |  O školi  |  Program  |  Usluge  |  Upis  |  Aktuelnosti  |  E-Dnevnik  |  Kontakt
 
Copyright © Ekonomska škola "Dr Kosta Cukić", Designed by LINK group. Powered by LINK CMS.